Hệ đề là gì, gồm những con số gì là vấn đề gây trăn trở cho người mới tham gia vào thế giới lô đề. Thực chất, nếu chịu khó tìm hiểu bạn sẽ thấy đây là một khái niệm cơ bản, giúp ích cho bạn rất nhiều trong quá trình chơi lô đề. Cùng soi cầu 666 tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây!

Hệ đề và những kiến thức căn bản nhất bạn cần biết
Hệ đề và những kiến thức căn bản nhất bạn cần biết

Hệ đề là gì, gồm những số nào?

Hệ đề là tập hợp gồm 4 hoặc 8 số đề có chung một quy luật nhất định, nếu là số kép thì sẽ bao gồm 4 số, nếu là số thường sẽ bao gồm 8 số. Cụ thể danh sách hệ đề đã được tổng hợp chi tiết và đầy đủ như sau: 

 • Hệ số đề 00: Bao gồm các con đề như 00 – 05 – 50 – 55.
 • Hệ số đề 01: Bao gồm các con đề như 01 – 10 – 51 – 15 – 56 – 65 – 06 – 60.
 • Hệ số đề 02: Bao gồm các con đề như 02 – 20 – 52 – 25 – 57 – 75 – 07 – 70.
 • Hệ số đề 03: Bao gồm các con đề như 03 – 30 – 53 – 35 – 58 – 85 – 08 – 80.
 • Hệ số đề 04: Bao gồm các con đề như 04 – 40 – 54 – 45 – 59 – 95 – 09 – 90.
 • Hệ đề 05: Bao gồm các con đề như 05 – 50 – 00 – 55.
 • Hệ số đề 06: Bao gồm các con đề như 06 – 60 – 56 – 65 – 51 – 15 – 01 – 10.
 • Hệ số đề 07: Bao gồm các con đề như 07 – 70 – 57 – 75 – 52 – 25 – 02 – 20.
 • Hệ số đề 08: Bao gồm các con đề như 08 – 80 – 58 – 85 – 53 – 35 – 03 – 30.
 • Hệ số đề 09: Bao gồm các con đề như 09 – 90 – 59 – 95 – 54 – 45 – 04 – 40.
 • Hệ đề 10: Bao gồm các con đề như 10 – 01 – 60 – 06 – 65 – 56 – 15 – 51.
 • Hệ số đề 11: Bao gồm các con đề như 11 – 16 – 61 – 66.
 • Hệ số đề 12: Bao gồm các con đề như 12 – 21 – 62 – 26 – 67 – 76 – 17 – 71.
 • Hệ số đề 13: Bao gồm các con đề như 13 – 31 – 63 – 36 – 68 – 86 – 18 – 81.
 • Hệ số đề 14: Bao gồm các con đề như 14 – 41 – 64 – 46 – 69 – 96 – 19 – 91.
 • Hệ số đề 15: Bao gồm các con đề như 15 – 51 – 65 – 56 – 60 – 06 – 10 – 01.
 • Hệ số đề 16: Bao gồm các con đề như 16 – 61 – 11 – 66.
 • Hệ số đề 17: Bao gồm các con đề như 17 – 71 – 67 – 76 – 62 – 26 – 12 – 21.
 • Hệ số đề 18: Bao gồm các con đề như 18 – 81 – 68 – 86 – 63 – 36 – 13 – 31.
 • Hệ số đề 19: Bao gồm các con đề như 19 – 91 – 69 – 96 – 64 – 46 – 14 – 41.
 • Hệ đề 20: Bao gồm các con đề như 20 – 02 – 70 – 07 – 75 – 57 – 25 – 52.
 • Hệ số đề 21: Bao gồm các con đề như 21 – 12 – 71 – 17 – 76 – 67 – 26 – 62.
 • Hệ số đề 22: Bao gồm các con đề như 22 – 27 – 72 – 77.
 • Hệ số đề 23: Bao gồm các con đề như 23 – 32 – 73 – 37 – 78 – 87 – 28 – 82.
 • Hệ số đề 24: Bao gồm các con đề như 24 – 42 – 74 – 47 – 79 – 97 – 29 – 92.
 • Hệ số đề 25: Bao gồm các con đề như 25 – 52 – 75 – 57 – 70 – 07 – 20 – 02.
 • Hệ số đề 26: Bao gồm các con đề như 26 – 62 – 76 – 67 – 71 – 17 – 21 – 12.
 • Hệ số đề 27: Bao gồm các con đề như 27 – 72 – 22 – 77.
 • Hệ số đề 28: Bao gồm các con đề như 28 – 82 – 78 – 87 – 73 – 37 – 23 – 32.
 • Hệ số đề 29: Bao gồm các con đề như 29 – 92 – 79 – 97 – 74 – 47 – 24 – 42.
 • Hệ đề 30: Bao gồm các con đề như 30 – 03 – 80 – 08 – 85 – 58 – 35 – 53.
 • Hệ số đề 31: Bao gồm các con đề như 31 – 13 – 81 – 18 – 86 – 68 – 36 – 63.
 • Hệ số đề 32: Bao gồm các con đề như 32 – 23 – 82 – 28 – 87 – 78 – 37 – 73.
 • Hệ số đề 33: Bao gồm các con đề như 33 – 38 – 83 – 88.
 • Hệ số đề 34: Bao gồm các con đề như 34 – 43 – 84 – 48 – 89 – 98 – 39 – 93.
 • Hệ số đề 35: Bao gồm các con đề như 35 – 53 – 85 – 58 – 80 – 08 – 30 – 03.
 • Hệ số đề 36: Bao gồm các con đề như 36 – 63 – 86 – 68 – 81 – 18 – 31 – 13.
 • Hệ số đề 37: Bao gồm các con đề như 37 – 73 –  87 – 78 – 82 – 28 – 32 – 23.
 • Hệ số đề 38: Bao gồm các con đề như 38 – 83 – 33 – 88.
 • Hệ số đề 39: Bao gồm các con đề như 39 – 93 – 89 – 98 – 84 – 48 – 34 – 43.
 • Hệ đề 40: Bao gồm các con đề như 40 – 04 – 90 – 09 – 95 – 59 – 45 – 54.
 • Hệ số đề 41: Bao gồm các con đề như 41 – 14 – 91 – 19 – 96 – 69 – 46 – 64.
 • Hệ số đề 42: Bao gồm các con đề như 42 – 24 – 92 – 29 – 97 – 79 – 47 – 74.
 • Hệ số đề 43: Bao gồm các con đề như 43 – 34 – 93 – 39 – 98 – 89 – 48 – 84.
 • Hệ số đề 44: Bao gồm các con đề như 44 – 49 – 94 – 99.
 • Hệ số đề 45: Bao gồm các con đề như 45 – 54 – 95 – 59 – 90 – 09 – 40 – 04.
 • Hệ số đề 46: Bao gồm các con đề như 46 – 64 – 96 – 69 – 91 – 19 – 41 – 14.
 • Hệ số đề 47: Bao gồm các con đề như 47 – 74 – 97 – 79 – 92 – 29 – 42 – 24.
 • Hệ số đề 48: Bao gồm các con đề như 48 – 84 – 98 – 89 – 93 – 39 – 43 – 34.
 • Hệ số đề 49: Bao gồm các con đề như 49 – 94 – 44 – 99.
 • Hệ đề 50: Bao gồm các con đề như 50 – 05 – 55 – 00.
 • Hệ số đề 51: Bao gồm các con đề như 51 – 15 – 56 – 65 – 01 – 10 – 06 – 60.
 • Hệ số đề 52: Bao gồm các con đề như 52 – 25 – 57 – 75 – 02 – 20 – 07 – 70.
 • Hệ số đề 53: Bao gồm các con đề như 53 – 35 – 58 – 85 – 03 – 30 – 08 – 80.
 • Hệ số đề 54: Bao gồm các con đề như 54 – 45 – 59 – 95 – 04 – 40 – 09 – 90.
 • Hệ số đề 55: Bao gồm các con đề như 55 – 50 – 05 – 00.
 • Hệ số đề 56: Bao gồm các con đề như 56 – 65 – 51 – 15 – 06 – 60 – 01 – 10.
 • Hệ số đề 57: Bao gồm các con đề như 57 – 75 – 52 – 25 – 07 – 70 – 02 – 20.
 • Hệ số đề 58: Bao gồm các con đề như 58 – 85 – 53 – 35 – 08 – 80 – 03 – 30.
 • Hệ số đề 59: Bao gồm các con đề như 59 – 95 – 54 – 45 – 09 – 90 – 04 – 40.
 • Hệ đề 60: Bao gồm các con đề như 60 – 06 – 65 – 56 – 10 – 01 – 15 – 51.
 • Hệ số đề 61: Bao gồm các con đề như 61 – 16 – 66 – 11.
 • Hệ số đề 62: Bao gồm các con đề như 62 – 26 – 67 – 76 – 12 – 21 – 17 – 71.
 • Hệ số đề 63: Bao gồm các con đề như 63 – 36 – 68 – 86 – 13 – 31 – 18 – 81.
 • Hệ số đề 64: Bao gồm các con đề như 64 – 46 – 69 – 96 – 14 – 41 – 19 – 91.
 • Hệ số đề 65: Bao gồm các con đề như 65 – 56 – 60 – 06 – 15 – 51 – 10 – 01.
 • Hệ số đề 66: Bao gồm các con đề như 66 – 61 – 16 – 11.
 • Hệ số đề 67: Bao gồm các con đề như 67 – 76 – 62 – 26 – 17 – 71 – 12 – 21.
 • Hệ số đề 68: Bao gồm các con đề như 68 – 86 – 63 – 36 – 18 – 81 – 13 – 31.
 • Hệ số đề 69: Bao gồm các con đề như 69 – 96 – 64 – 46 – 19 – 91 – 14 – 41.
 • Hệ đề 70: Bao gồm các con đề như 70 – 07 – 75 – 57 – 20 – 02 – 25 – 52.
 • Hệ số đề 71: Bao gồm các con đề như 71 – 17 – 76 – 67 – 21 – 12 – 26 – 62.
 • Hệ số đề 72: Bao gồm các con đề như 72 – 27 – 77 – 22.
 • Hệ số đề 73: Bao gồm các con đề như 73 – 37 – 78 – 87 – 23 – 32 – 28 – 82.
 • Hệ số đề 74: Bao gồm các con đề như 74 – 47 – 79 – 97 – 24 – 42 – 29 – 92.
 • Hệ số đề 75: Bao gồm các con đề như 75 – 57 – 70 – 07 – 25 – 52 – 20 – 02.
 • Hệ số đề 76: Bao gồm các con đề như 76 – 67 – 71 – 17 – 26 – 62 – 21 – 12.
 • Hệ số đề 77: Bao gồm các con đề như 77 – 72 – 27 – 22.
 • Hệ số đề 78: Bao gồm các con đề như 78 – 87 – 73 – 37 – 28 – 82 – 23 – 32.
 • Hệ số đề 79: Bao gồm các con đề như 79 – 97 – 74 – 47 – 29 – 92 – 24 – 42.
 • Hệ đề 80: Bao gồm các con đề như 80 – 08 – 85 – 58 – 30 – 03 – 35 – 53.
 • Hệ số đề 81: Bao gồm các con đề như 81 – 18 – 86 – 68 – 31 – 13 – 36 – 63.
 • Hệ số đề 82: Bao gồm các con đề như 82 – 28 – 87 – 78 – 32 – 23 – 37 – 73.
 • Hệ số đề 83: Bao gồm các con đề như 83 – 38 – 88 – 33.
 • Hệ số đề 84: Bao gồm các con đề như 84 – 48 – 89 – 98 – 34 – 43 – 39 – 93.
 • Hệ số đề 85: Bao gồm các con đề như 85 – 58 – 80 – 08 – 35 – 53 – 30 – 03.
 • Hệ số đề 86: Bao gồm các con đề như 86 – 68 – 81 – 18 – 36 – 63 – 31 – 13.
 • Hệ số đề 87: Bao gồm các con đề như 87 – 78 – 82 – 28 – 37 – 73 – 32 – 23.
 • Hệ số đề 88: Bao gồm các con đề như 88 – 83 – 38 – 33.
 • Hệ số đề 89: Bao gồm các con đề như 89 – 98 – 84 – 48 – 39 – 93 – 34 – 43.
 • Hệ đề 90: Bao gồm các con đề như 90 – 09 – 95 – 59 – 40 – 04 – 45 – 54.
 • Hệ số đề 91: Bao gồm các con đề như 91 – 19 – 96 – 69 – 41 – 14 – 46 – 64.
 • Hệ số đề 92: Bao gồm các con đề như 92 – 29 – 97 – 79 – 42 – 24 – 47 – 74.
 • Hệ số đề 93: Bao gồm các con đề như 93 – 39 – 98 – 89 – 43 – 34 – 48 – 84.
 • Hệ số đề 94: Bao gồm các con đề như 94 – 49 – 99 – 44.
 • Hệ số đề 95: Bao gồm các con đề như 95 – 59 – 90 – 09 – 45 – 54 – 40 – 04.
 • Hệ số đề 96: Bao gồm các con đề như 96 – 69 – 91 – 19 – 46 – 64 – 41 – 14.
 • Hệ số đề 97: Bao gồm các con đề như 97 – 79 – 92 – 29 – 47 – 74 – 42 – 24.
 • Hệ đề số 98: Bao gồm các con đề như 98 – 89 – 93 – 39 – 48 – 84 – 43 – 34.
 • Hệ đề số 99: Bao gồm các con đề như 99 – 94 – 49 – 44.
Có 100 hệ số đề đẹp cho bạn tham khảo
Có 100 hệ số đề đẹp cho bạn tham khảo

Hướng dẫn đánh hệ đề có khả năng trúng lớn

Một hệ số đề sẽ bao gồm 4 hoặc 8 số, ít hơn các dàn số mà bạn vẫn dựng nên sẽ tốn ít tiền cược hơn, đồng thời tỷ lệ trúng thấp hơn. Chính vì vậy bạn có thể áp dụng một số cách đánh như:

 • Đánh bao vây: Trong trường hợp bạn giải mã giấc mơ ra một con số nào đó, thay vì chơi bạch thủ lô bạn nên đánh hệ số đề của số này để tăng % trúng thưởng.
 • Chơi nuôi khung 3 ngày hoặc 5 ngày: Không một ai có thể chắc chắn đề sẽ về ngày X nào đó, thông thường ngày nổ sẽ du di đi 1 – 2 ngày. Chính vì thế khi chơi hệ đề bạn nên nuôi khung 3 ngày, 5 ngày để đảm bảo trúng thưởng.
 • Đánh 3 hệ liền kề: Một hệ có ít con số nên tỷ lệ trúng thấp, dó đó bạn nên cân nhắc đến việc đánh 3 hệ cùng 1 lúc để tăng khả năng trúng thưởng.
 • Bỏ lẻ – bỏ chẵn: Trong một hệ số đề sẽ có cả số chẵn lẫn số lẻ, bạn có thể bỏ lẻ đánh chẵn hoặc bỏ chẵn đánh lẻ để giảm bớt tiền cược.
Hãy sử dụng hệ đề đã có một cách hợp lý
Hãy sử dụng hệ đề đã có một cách hợp lý

Hệ đề đã được nghiên cứu và sắp xếp một cách khoa học bởi các cao thủ lô đề. Nhiệm vụ của bạn là sử dụng hệ số đề đã có một cách hợp lý nhất để tăng khả năng trúng thưởng, thu về tiền lãi. 

>>> Xem thêm nhiều kinh nghiệm lô đề tại đây

Kết luận

Trên đây là những kiến thức cơ bản về hệ đề mà soi cầu 666 gửi đến bạn. Hy vọng bạn sẽ có thể đưa ra những quyết định chính xác.

Đánh giá